افتتاح اولین نمایشگاه کتاب مرکز اسناد،مدارک و کتابخانه سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبیمعرفی مدیر

جواد لطفی

مدیر امور اداری، مالی و پشتیبانی

نمودار سازمانی

 

کتابخانه و مرکز اسناد

روزنامه آوای خراسان جنوبی