عناوین تازه های کتاب  ؛خرداد   ماه1397

ردیف عنوان کتاب
1 خورشید مشرق/فصلنامه خبری،علمی،فرهنگی/شماره15/اداره کل زمین شناسی واکتشافات معدنی منطقه شمال شرق/زمستان96
2 قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور-پاییز96/مرکز آمار ایران
3 شاخص قیمت تولید کننده در ایران پاییز96/مرکز آمار ایران
4 اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور-نیمه اول96/مرکز آمار ایران
5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور(ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه)
6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور(پیوست شماره یک اعتبار طرح های تملک و دارایی های سرمایه ای)
7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور(پیوست شماره دو درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی)
8 قانون بودجه سال 1397 کل کشور(پیوست شماره سه بودجه شرکتهای دولتی،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت)
9 قانون بودجه سال 1397 کل کشور(پیوست شماره چهار(بخش اول)اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی بر حسب برنامه،فعالیت بهای تمام شده(دستگاههای مشمول بند پ ماده7 قانون برنامه ششم-بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد)
10 قانون بودجه سال 1397 کل کشور(پیوست شماره چهار(بخش دوم)اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی بر حسب برنامه،فعالیت و هزینه   واحد(سایر دستگاههای اجرایی)
11 لوح فشرده قانون بودجه سال1397 کل کشور به انضمام پیوست ها
12 مبانی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاههای اجرایی بودجه سال 1397 کل کشور(جلد اول)
13 مبانی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاههای اجرایی بودجه سال 1397 کل کشور(جلد دوم)
14 فصلنامه پژوهشی و تحلیلی اقتصاد شهر/سال هشتم/شماره33
15 کارنامه ی نشر/سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان/1363-1397/1396
16 فصلنامه برنامه ریزی و توسعه /سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز/فصلنامه زمستان96
17 گزارش تحلیلی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی در سال 1395/سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی/1397
18 گزارش اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی سال 1395/سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی/1397

معرفی مدیر

جواد لطفی

مدیر امور اداری، مالی و پشتیبانی

نمودار سازمانی

 

کتابخانه و مرکز اسناد