• اجرای کلیه ی سیاستها و خط مشی های اداری و مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
  • نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به سازمان
  • انجام کلیه امور اداری سازمان از قبیل : اجرای تشکیلات ، ارزشیابی کارکنان ، اجرای آئین نامه ها و دستور العمل ها و برنامه های تحول اداری ، طبقه بندی مشاغل، صدور احکام، حضور و غیاب، بازنشستگی و سایر امور مرتبط
  • همکاری و هماهنگی با واحد آموزش مرکز و مدیریت مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری برای تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و ارتقاء سطح دانش و مهارتهای آنان
  • بررسی و شناخت سیستمهای مورد نیاز سازمان و همکاری با مرکز توسعه سیسیتمها و فناوری اطلاعات مرکز برای راه اندازی و پشتیبانی سیستمهای طراحی شده مورد نیاز سازمان
  • ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای تمرکز اسناد و مدارک اقتصادی و اجتماعی استان
  • ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری به واحدهای سازمان
  • انجام کلیه امور خدماتی و رفاهی در سازمان با هماهنگی و همکاری امور منابع انسانی و پشتیبانی مرکز

معرفی مدیر

جواد لطفی

مدیر امور اداری، مالی و پشتیبانی

نمودار سازمانی

 

کتابخانه و مرکز اسناد